Groepen 3-4-5

De middenbouw bestaat dit jaar uit drie groepen 3, twee groepen 4 en twee groepen 5.
Wat doen we in de middenbouw?

Rekenen en wiskunde:
Onze methode Alles Telt is een realistische rekenmethode, die werkt vanuit herkenbare situaties (contexten). De lessen bestaan afwisselend uit een ‘leerkrachtgebonden’ les en een ‘zelfstandig werken’ les. Na vier lessen wordt de stof herhaald en verder geoefend. Door middel van open of dichte rondjes geeft de methode de moeilijkheidsgraad van de sommen aan.Voor meer informatie over het rekenonderwijs in groep 3, groep 4, groep 5

Lezen in groep 3:
We maken gebruik van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Dit is een aanvankelijk lees-taalmethode. Deze bestaat uit twee delen. Kern 1 t/m 6 is gericht op de beginfase van het leren lezen: het lezen van m-k-m woorden (maan, pen). Een eerste stap hiertoe is het aanleren van letters. Deze worden fonetisch uitgesproken (zoals ze klinken, dus niet alfabetisch). Kern 7 t/m 12 behandelt de leesontwikkeling in de periode die daar op aansluit met mkmm, mmkm woorden (vlot, flink). Elke kern wordt ingeleid door een ankerverhaal. Hier hoort veel aanschouwelijk materiaal bij, zoals prentenboeken en spelletjes. In beide delen komen de taalontwikkeling en leren spellen en lezen aan de orde.
De methode speelt goed in op verschillen tussen kinderen. We werken met verschillende niveaugroepen:
* Ster-aanpak (sturende groep): krijgen naast de basisinstructie, een verlengde instructie en/of begeleidende verwerking door de leerkracht. Eventueel maken zij herhalingsopdrachten of verbredingsopdrachten.
* Maan-aanpak (ontwikkelende groep): volgen de methode en krijgen dezelfde basisinstructie en verwerking. De leerkracht geeft hierbij basisinstructie en begeleidt.
* Zon-aanpak (ontdekkende groep): zijn kinderen die bij binnenkomst in groep 3 al zelfstandig kunnen lezen. De kinderen krijgen bij elke kern een eigen lees-werkboekje met teksten en opdrachten die zelfstandig gelezen en gemaakt kunnen worden. De leerkracht geeft hierbij korte begeleiding.
Om de twee/drie weken evalueren we de kern. We bekijken per leerling welke aanpak het meest passend is bij de leesontwikkeling.
Na de verwerking van de lessen in het werkboek, gaan de kinderen aan de slag met vervolgwerk. De keuzeopdrachten zijn te zien op het bord voorin de klas.
De tweede helft van het jaar starten we met duo- en tutorlezen. Hierbij lezen de kinderen met een maatje uit hun eigen groep of een tutor uit een bovenbouwgroep 2x 20 minuten in de week. We maken gebruik van de maan-roos–vis-boekjes en Avi boekjes (ook te leen in de bibliotheek onder niveau Avi Start, M3, E3). Daarnaast hebben we het hele jaar vaste leesmomenten in de les. Voor kinderen in de aanvankelijke leesontwikkeling is het prettig om thuis ook elke dag 5 á 10 minuten te lezen. In de bibliotheek zijn ook ‘samenleesboeken’ te leen. Hierin staat een verhaal met op de ene bladzijde een voorleestekst voor de ouder en op de andere een tekst die kinderen van groep 3 zelf kunnen lezen.

Lezen in groep 4:
In groep 4 moet veel aandacht besteed worden aan het voortgezet technisch lezen. Om het technisch lezen en het plezier in het lezen te verbeteren werken we met de methode Estafette. Deze methode sluit aan op de methode Veilig leren lezen die wordt gebruikt in groep 3. De kinderen worden ingedeeld in 3 groepen, waardoor elk kind leest op zijn/haar niveau. Per 2 weken krijgen de kinderen 3 basislessen en 1 toepassingsles, verdeeld over 8 lessen. De lesopbouw bestaat uit een introductie, instructie, begeleide verwerking en in oefening en de afronding. Vrije leesmomenten kunnen de kinderen een boek kiezen uit de klassenbibliotheek of de bibliotheek op de gang. Eén keer per 2 weken lezen de kinderen in duo’s.

Lezen in groep 5:
We geven tijdens onze lessen aandacht aan verschillende vormen van lezen:
• Stillezen: echt stillezen in een zelfgekozen boek uit de klassenbibliotheek;
• Duolezen: lezen met een leesmaatje in de klas op hun eigen niveau uit AVI boeken;
• Klassikaal lezen: dit gebeurt met name tijdens de zaakvakken;
• Speciale leesbegeleiding: zwakke lezers krijgen twee keer per week een half uur in een klein groepje extra begeleiding bij het technisch lezen.

Taal:
Vanaf groep 4 werken we met de taalmethode: Staal. Het taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling van vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. De methode is verdeeld in thema’s en elk thema bestaat uit acht lessen. Achtereenvolgens komen aan bod: spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing en stellen. Na twee thema’s volgt een toets. Staal heeft een aparte spellingleergang voor groep 4 t/m 8. Alle aangeboden woorden vallen in een spellingcategorie. De categorieën die aan bod komen, hangen in het lokaal en mogen ook als hulp gebruikt worden. Elke week is er een woorddictee. Na vier oefenweken komt er een zinnendictee. Daarnaast kunnen de leerlingen zowel op school als thuis de categorieën oefenen met de digitale methode BLOON.

Begrijpend Lezen:
Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Ze leren bijvoorbeeld dat ze eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst moeten kijken, voor ze de tekst gaan lezen. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren. Ze werken ook met een stappenplan. Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van de tekst. Soms zijn de opdrachten op papier en soms op de computer. Vaak moeten ze samenwerken. Door over de tekst en de opdrachten te praten, kunnen de kinderen van elkaar leren.

Aardrijkskunde en biologie in groep 5:
Voor deze vakken maken we gebruik van de volledig digitale methodes van Blink: Grenzeloos, de aarde verkennen met prachtige filmpjes en actuele informatie, Binnenstebuiten, niet alleen flora en fauna, maar ook wetenschappelijke onderwerpen komen aan bod.
Voor meer informatie over de methodes van Blink klik hier: aardrijkskunde biologie

Schrijven:
Voor schrijven gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’. Deze methode sluit aan bij ‘Veilig Leren Lezen’. De kinderen beginnen direct in groep 3 met het aanleren van de schrijfletters. In de laatste paar maanden van groep 3 wordt het verbonden schrift aangeleerd. Na de meivakantie van groep 3, maken we een start om met vulpen te schrijven. Hierbij kijken we nadrukkelijk of de kinderen hieraan toe zijn. Kinderen die een zwakkere motoriek hebben kunnen in aanmerking komen voor een stabilopen. De pennen krijgen de kinderen van school. Gaat de pen stuk door onzorgvuldig gebruik dan kan er voor €3,- een nieuwe pen van school worden aangeschaft.

Gym, muziek en handvaardigheid:
Voor deze vakken hebben we een vakdocent in huis. De meeste gymnastieklessen, per groep twee keer per week drie kwartier, worden door haar gegeven. De muziek en handvaardigheid lessen worden zo nu en dan door de vakdocent gegeven. In de tussengelegen tijd worden de lessen door de eigen docent verzorgd.

Presentaties:
Tijdens het schooljaar houden onze leerlingen verschillende presentaties. Dat kan een boekbespreking of een spreekbeurt zijn.

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl