Oranje Nassau School

Informatie over het onderwijs in groep 1-2

De kleuters van groep 1 en 2 krijgen niet helemaal hetzelfde programma. Aan de kleuters van groep 2 worden hogere eisen gesteld dan aan kleuters van groep 1. In groep 1 ligt de nadruk nog meer op ontdekken, uitproberen en spelen. In groep 2 wordt zo langzamerhand wat meer verwacht van een kleuter.


Kring

Begroeting, controleren of iedereen er is en de dagen van de week bekijken. Samen kijken we hoe deze dag er uit gaat zien. We vertellen of lezen een (Bijbel)verhaal voor en zingen liedjes. Dan kiezen de kinderen zelf de hoeken en opdrachten door middel van het activiteitenbord.

Taal en rekenen

In groep 1/2 werken we met thema’s. Binnen dit thema komen allerlei activiteiten aan bod. Het gaat hierbij om mondelinge taalontwikkeling, woordenschatontwikkeling, beginnende geletterdheid (klanken en letters kunnen onderscheiden), maar ook beginnende gecijferdheid (tellen, getalbegrip), meten (wat is langer) en meetkunde (twee driehoeken maken een vierkant). De kinderen leren begrippen als voor-midden-achter, links-rechts, groot-klein enz.

Schrijven

Een kleuter oefent de gehele dag zijn motoriek. Vooral de fijne bewegingen zijn belangrijk om ontspannen te leren schrijven. Activiteiten in de klas die de fijne motoriek stimuleren zijn puzzelen, spelen met kralen, tekenen, schilderen, kleien enz. Ook maken we gebruik van schrijfpatronen.

Werken en spelen

Wij geven werkjes en taakjes die passen in het thema van die periode. De kleuters kunnen het werkje of de taak op hun eigen niveau uitvoeren. Voorbeelden van taken zijn een spel uit de kast, een kleine kring opdracht samen met de leerkracht of een knutselopdracht. Het gaat niet zo zeer om het eindresultaat, maar om de manier waarop die tot stand is gekomen. De kinderen pakken zoveel mogelijk zelf hun spullen. Een kleuter krijgt per week een aantal taken en mag zelf aangeven wanneer deze uitgevoerd worden. Kinderen die geen opdracht uitvoeren kunnen in de verschillende hoeken of met het ontwikkelingsmateriaal uit de kasten spelen.

Hoeken

In de klas hebben we verschillende hoeken, waarvan deze een vaste plek hebben:

 • Lees-schrijfhoek: lezen, schrijven, woorden zoeken bij letter die centraal staat.
 • Huishoek: naspelen van situaties in huis.
 • Themahoek: naspelen van situaties rond het thema dat centraal staat in de klas.
 • Bouwhoek: bouwen, ook met opdrachten binnen het thema.
 • Zand-watertafel: materialen en hun eigenschappen verkennen.

Daarnaast zijn er in elke klas twee Chromebooks waar de kinderen met methodesoftware aan de slag kunnen.

Sociaal-emotionele vorming

Kinderen van groep 1 en 2 maken grote sprongen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkracht biedt hierbij gedurende de gehele schooldag begeleiding. Uiteraard wordt pesten op school niet getolereerd. Wij hanteren op school een pestprotocol waarmee ieder jaar actief in de klas mee wordt gewerkt. De kinderen leren het verschil tussen een grapje, plagen en pesten en hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Verder gebruiken we de Kanjertraining, een bewezen methode voor sociaal-emotionele vorming.

Buiten spel

Bewegen is voor kleuters erg belangrijk. Ze kunnen zich oriënteren in de ruimte. De grove motoriek wordt ontwikkeld. Ze leren samen spelen en delen met materiaal. Ze kunnen emoties uiten. Wij hebben een groen schoolplein, dus de kinderen kunnen volop de natuur ontdekken, maar ook spelen in de zandbak, fietsen, steppen en voor de kippen zorgen.

Gym

Twee keer in de week gaan we naar de gymzaal. We spelen daar met allerlei materiaal zoals banken, klimrekken, matten, ballen, hoepels. Het accent ligt op experimenteren en plezier hebben in bewegen. Soms is er een les met toestellen, soms een les met spelletjes.

Andere vakken

 • Muziek: zingen, een nieuw lied aanleren bij een thema, ritme en maatgevoel. stimuleren. Spelen met muziek instrumenten, bewegen op muziek.
 • Drama: uitbeelden, inleven, op elkaar inspelen.
 • Verkeer: hoe neem je deel aan het verkeer en wat kom je op straat tegen?
 • Programmeren: we laten de kinderen kennismaken met programmeren met behulp van Bee-Bot robotjes.

Duurzaamheid

Het Prinses Amaliagebouw waarin de kleuters gehuisvest zijn, heeft een kippenhok op het schoolplein. De kinderen mogen helpen met het verzorgen van de kippen en het rapen van eieren. In de klas leren de kinderen hoe zij afval moeten scheiden.

Informatie over het onderwijs in groep 1-2 tot en met groep 8

Adaptief onderwijs

De Oranje Nassau School werkt adaptief. In het adaptief onderwijs wordt kinderen ‘onderwijs op maat’ aangeboden. Dat wil zeggen dat we in verschillende niveaugroepen werken. In het adaptief onderwijs herkennen we dat in ieder groep vier typen kinderen voorkomen, nl:

 • kinderen die vragen om kindvolgend onderwijs: kinderen die pas op school zijn of om wat voor reden ook wat rust nodig hebben.
 • de kinderen die vragen om ontwikkelend onderwijs: kinderen die het “normale” lesaanbod volgen, kinderen met een gemiddeld ontwikkelingsniveau.
 • kinderen die vragen om sturend onderwijs: kinderen die wat meer begeleiding en ondersteuning van de leerkracht nodig hebben. Deze kinderen krijgen soms ook buiten de klas extra begeleiding van een remedial teacher.
 • de kinderen die vragen om ontdekkend onderwijs: kinderen die veel spontane ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen in aanmerking komen voor KidsLab.

In de praktijk vraagt het werken met deze niveaugroepen om een belangrijke mate van  zelfstandigheid bij kinderen. Dit wordt bevorderd door onder andere het stoplicht (zelfstandig werken moment), het activiteitenbord, de weektaak en het buddy systeem, waarbij kinderen elkaar helpen. Mede door deze organisatie komt er meer tijd vrij voor de leerkracht om met verschillende groepjes in de kleine kring te werken.

Contact over de voortgang

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken, waarin u als ouders kunt vertellen over wie uw kind is en wat het nodig heeft om goed te kunnen leren. Drie keer per jaar worden er 10-minuten gesprekken gehouden. Hierin wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in februari en in juni naar aanleiding van het rapport. Mocht het wenselijk zijn, dan kan er in november ook een gesprek worden gepland. Voor vragen tussendoor kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht na schooltijd. De kinderen die in dit schooljaar starten hebben na 6 weken een gesprek met de leerkracht.