Oranje Nassau School

Informatie over het onderwijs in groep 3

De kinderen maken een grote sprong van groep 2 naar groep 3. Zeker wat betreft de zelfstandigheid. Zo moeten ze leren omgaan met uitgestelde aandacht en iets durven vragen aan de leerkracht en aan klasgenoten. We helpen de kinderen in de klas zoveel mogelijk bij het zelfstandig worden door gebruik te maken van pictogrammen en door kinderen de rol van groepsleider te geven. Er wordt verwacht dat de kinderen zichzelf kunnen omkleden en hun eigen veters kunnen strikken.

 


Godsdienstige vorming

Iedere morgen openen wij de dag met elkaar. Verhalen uit de bijbel, spiegelverhalen, liedjes, gedichten, maatschappelijke thema’s en sociaal-emotionele ontwikkeling staan hierin centraal. De methode Wat een verhaal is hierbij onze leidraad.

Taal en lezen

We maken gebruik van de methode Veilig Leren Lezen. Dit is een aanvankelijk lees-taalmethode. De kinderen leren woorden lezen en spellen, te beginnen bij woorden als maan en roos en in de tweede helft van het jaar woorden als trap en kamp. Ook maken ze al een beetje kennis met begrijpend lezen. Dit doen we met behulp van verhalen, prentenboekjes, spelletjes en werkboekjes.

De methode speelt goed in op verschillen tussen kinderen. Na ongeveer 2 weken onderwijs wordt er onderscheid gemaakt in 3 niveaugroepen:

 • Ster-aanpak (sturende groep): deze kinderen krijgen basisinstructie, een verlengde instructie en/of begeleidende verwerking door de leerkracht. Eventueel krijgen zij herhalingsopdrachten of verbredingsopdrachten.
 • Maan-aanpak (ontwikkelende groep): deze kinderen volgen de methode: basisinstructie en verwerking. De leerkracht geeft hierbij basisinstructie en begeleidt.
 • Zon-aanpak (ontdekkende groep): deze kinderen kunnen bij binnenkomst in groep 3 al zelfstandig lezen. Zij krijgen een eigen lees-werkboekje met teksten en opdrachten die zelfstandig gelezen en gemaakt kunnen worden. De leerkracht geeft hierbij korte begeleiding.

Na de verwerking van de lessen in het werkboek, gaan de kinderen aan de slag met het planbord. Hierop staat aangegeven welke opdrachten de kinderen moeten doen (Veilig en Vlot, kopieerbladen, Veilig Gespeld) en welke keuzeopdrachten er zijn. Kinderen kunnen elke dag kiezen uit bijvoorbeeld de lettermuur, extra werkbladen, computer, extra schrijfoefeningen, klikklakboekje.

Lezen

De tweede helft van het jaar starten we met duo- en tutorlezen. Hierbij lezen de kinderen met een maatje uit hun eigen groep of een tutor uit een bovenbouwgroep, twee keer 30 minuten in de week. We maken gebruik van de maan-roos–vis-boekjes en Avi boekjes (ook te leen in de bibliotheek onder niveau Avi Start, M3, E3). Daarnaast hebben we het hele jaar vaste leesmomenten in de les. Voor kinderen die pas leren lezen is het prettig om thuis ook elke dag 5 à 10 minuten te lezen.

Lezers die onder het gemiddelde scoren krijgen regelmatig een leespakketje mee naar huis. Het is fijn als de kinderen hier elke dag mee oefenen. Ook maken we voor deze kinderen gebruik van de methode BOUW! Dit is een interventie programma waarmee leesproblemen voorkomen kunnen worden.

Rekenen

We gebruiken de methode Pluspunt 4. Dit is een realistische reken-wiskundemethode. Het leren rekenen gebeurt aan de hand van contexten, die passen bij het ontwikkelingsniveau en een houvast vormen bij ‘kale’ sommen en in toepassingen. Automatiseren van sommen tot 10 is een belangrijk onderdeel. Een som is geautomatiseerd wanneer het kind het antwoord binnen drie tellen kan zeggen, zonder daarbij een hulpmiddel (zoals vingers) te gebruiken. Hier werken we langzaam naar toe, eerst met het maken van splitsingen, later met “kale” sommen.

De volgende doelen staan centraal in groep 3:

 • kennen van de telrij t/m 100 (getallen plaatsen, opzeggen heen en terug en doortellen, kunnen aflezen en schrijven)
 • sommen t/m 10 vlot uitrekenen zonder te tellen (binnen 3 tellen)
 • kunnen tellen in sprongen van 2,3,4,5,10
 • lengte van iets bepalen en objecten ordenen op basis van lengte
 • bedragen samenstellen en herkennen tot en met 20 euro, met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.
 • de dagen van de week benoemen en gebeurtenissen plaatsen op een dag
 • hele en halve uren kunnen aflezen en de wijzers kunnen plaatsen bij hele en halve uren
 • 1 uur later en 1 uur vroeger en tijdsduur bepalen
 • plattegronden maken en lezen
 • bedenken wat je ziet vanuit een ander standpunt.

Schrijven

Voor schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. De kinderen krijgen direct de schrijfletters aangeleerd. De schrijfletters worden eerst los aangeleerd; het ‘weggetje’ van de letter is daarbij erg belangrijk. In de laatste paar maanden van groep 3 leren we het verbonden schrift. Dan pas schrijven de kinderen alle letters in het woord aan elkaar. De kinderen schrijven met een driekantig grijs potlood. Het schrijfgerei krijgen de kinderen van school. Materiaal van thuis zal op school niet gebruikt worden.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie is totaliteitsonderwijs, dat wil zeggen een integratie van leergebieden. De verschillende thema’s waar wij mee werken, lenen zich hier uitstekend voor. Hierbinnen geven we ook invulling aan het vak burgerschapskunde waarin cultuurverschillen, gewoonten in andere culturen en tolerantie centraal staan. Daarnaast kijken we het programma “Huisje boompje beestje”.

Duurzaamheid

Dit schooljaar zullen we een bezoek gaan brengen aan de heemtuin “Heimanshof” in Hoofddorp voor een opdrachtenpad in de herfst. Daarnaast krijgen we in het kader van natuur-en milieueducatie verschillende leskisten door het jaar heen. In de klas leren de kinderen hoe zij afval moeten scheiden.

Sociaal-emotionele vorming

Voor het vak sociaal emotionele vorming maken we gebruik van de Kanjertraining. In deze lessen worden de kinderen ondersteund in het omgaan met zichzelf, met elkaar en de wereld. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Muziek

Binnen de school kunt u ons regelmatig horen zingen, om het plezier van het zingen en voor de stemvorming. Het ritmegevoel wordt ontwikkeld door het gebruik van instrumenten en klapoefeningen op muziek. In de lessen van de muziekdocent wordt daarnaast aandacht besteed aan de inhoud van de begrippen hard, zacht, hoog, laag, maat enz.

Expressie

Bij tekenen en handvaardigheid krijgen de kinderen gelegenheid om allerlei technieken te oefenen. We werken met onder andere klei, verf, kosteloos materiaal, verschillende soorten papier, wasco en krijt rond de thema’s van het jaar en de methodes. Bij dans en toneel gaat het erom dat kinderen zich vrij leren uiten. Hierbij komen veel sociaal-emotionele aspecten aan de orde. Regelmatig krijgen we toneellessen van een vakdocent.

Kunst en cultuur

Naast dingen zelf doen zullen we dit schooljaar ook gaan kijken/meedoen met het Kunstmenu. De ene keer is dat een voorstelling (toneel/dans), de andere keer gaan we onder leiding van een externe professional aan de slag met bijvoorbeeld kosteloos materiaal.

Bewegingsonderwijs

We gaan twee keer in de week naar de gymzaal om te gymmen. De lessen worden verzorgd door de vakleerkracht. Doel van de lessen is het bevorderen en ondersteunen van de lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is erg belangrijk dat de kinderen gymkleding en schoenen bij zich hebben. Ook is het prettig als de kinderen op die dag kleding en schoenen dragen die zelfstandig aan- en uitgetrokken kunnen worden.

Computers en programmeren

We beschikken over een aantal Chromebooks die ingezet worden tijdens de lessen als extra verwerkingsmomenten. De kinderen werken met programma’s van Veilig Leren Lezen, Pluspunt en Ambrasoft. Deze software kan ook thuis gebruikt worden via het COOL portaal. Ook laten we de kinderen kennismaken met programmeren met behulp van Bee-Bot en Pro-Bot robotjes.

Informatie over het onderwijs in groep 1-2 tot en met groep 8

Adaptief onderwijs

De Oranje Nassau School werkt adaptief. In het adaptief onderwijs wordt kinderen ‘onderwijs op maat’ aangeboden. Dat wil zeggen dat we in verschillende niveaugroepen werken. In het adaptief onderwijs herkennen we dat in ieder groep drie typen kinderen voorkomen, namelijk:

 • de kinderen die vragen om ontwikkelend onderwijs: kinderen die het “normale” lesaanbod volgen, kinderen met een gemiddeld ontwikkelingsniveau.
 • kinderen die vragen om sturend onderwijs: kinderen die wat meer begeleiding en ondersteuning van de leerkracht nodig hebben. Deze kinderen krijgen soms ook buiten de klas extra begeleiding van een remedial teacher.
 • de kinderen die vragen om ontdekkend onderwijs: kinderen die veel spontane ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen in aanmerking komen voor KidsLab.

In de praktijk vraagt het werken met deze niveaugroepen om een belangrijke mate van  zelfstandigheid bij kinderen. Dit wordt bevorderd door onder andere het stoplicht (zelfstandig werken moment), het activiteitenbord, de dagtaak en het buddy systeem, waarbij kinderen elkaar helpen. Mede door deze organisatie komt er meer tijd vrij voor de leerkracht om met verschillende groepjes aan de instructietafel te werken.

Contact over de voortgang

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken, waarin u als ouders kunt vertellen over wie uw kind is en wat het nodig heeft om goed te kunnen leren. Drie keer per jaar worden er 10-minuten gesprekken gehouden. Hierin wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in februari en in juni naar aanleiding van het rapport. Mocht het wenselijk zijn, dan kan er in november ook een gesprek worden gepland. Voor vragen tussendoor kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht na schooltijd.