Oranje Nassau School

Informatie over het onderwijs in groep 4

 In groep 4 wordt verder doorgebouwd op de basis die groep 3 gelegd is. De focus ligt op rekenen, lezen en spellen.

 


Godsdienstige vorming

Iedere morgen openen wij de dag met elkaar. Verhalen uit de bijbel, spiegelverhalen, liedjes, gedichten, maatschappelijke thema’s en sociaal-emotionele ontwikkeling staan hierin centraal. De methode Wat een verhaal is hierbij onze leidraad.

Lezen

Om kinderen goed en vlot te leren lezen, gebruiken we de methode Karakter. Deze methode bestaat uit 5 pijlers:

 • Technisch lezen (vlot lezen van woorden)
 • Woordenschat
 • Kennis van de wereld
 • Leesstrategieën
 • Leesplezier

Al deze aspecten worden in elke les aangeboden. In het begin van het schooljaar doen wij dit in de eigen groep. In de loop van het jaar werken wij groepsdoorbrekend, waarbij leerlingen adaptief leesonderwijs aangeboden krijgen. Tot de kerstvakantie gaan de kinderen twee keer per week tutorlezen. Hierbij lezen de kinderen met een maatje uit de eigen groep of een tutor uit de bovenbouw groep.

Taal

Vanaf groep 4 werken we met de taal- en spellingmethode Staal. Het taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling van vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Een belangrijk onderdeel van taal is de woordenschat. Dit wordt dan ook dagelijks geoefend, klassikaal, in het werkboek of op een Chromebook.

Spelling

In groep 4 leren de kinderen de eerste 12 spelling categorieën. De kinderen leren bij elke categorie een regel en gebaar. Om de categorieën te automatiseren, maken we elke dag een kort woorddictee en oefenen we in het werkboek. Na vier oefenweken komt er een toetsdictee. Zowel de spelling categorieën als de grammatica worden extra geoefend op de Chromebooks.

Rekenen

We werken met de methode Pluspunt 4. Dit is een realistische reken-wiskundemethode. Het leren rekenen gebeurt aan de hand van contexten, die passen bij het ontwikkelingsniveau en een houvast vormen bij ‘kale’ sommen en in toepassingen.
De volgende doelen worden behandeld:

 • Automatiseren van plus- en minsommen t/m 20
 • Bewerkingen maken t/m 100 (denk aan de getallenlijn, met sprongen van 10 werken)
 • Alle keersommen van de tafels t/m 10 vlot uitrekenen
 • Tijd: hele uren, halve uren, kwartieren, analoge klok, digitale klok t/m 12.00 uur
 • Geld: Bedragen samenstellen en herkennen tot en met 100 euro, met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.
 • Meten: kilogram als standaard maat, meten in centimeters en meten met behulp van liniaal/meetlint.

Schrijven

De leerlingen leren de hoofdletters schrijven. Daarnaast wordt het aan elkaar schrijven herhaald. Hierdoor is het schrijven gericht op automatiseren en het verhogen van het schrijftempo. Er zijn ook schrijfopdrachten dit zich richten op de schrijfmotoriek. In groep 4 krijgen de kinderen een pen van school, waar ze de komende jaren mee schrijven.

Duurzaamheid

In het kader van duurzaamheid kookt groep 4 ongeveer zes keer per schooljaar in onze keuken op de eerste verdieping. We staan stil bij: Waar komt mijn eten vandaan? Hoe groeit het? Hoe verwerk je producten? Hoe komt het op je bord?

Sociaal-emotionele vorming

Voor het vak sociaal emotionele vorming maken we gebruik van de Kanjertraining. In deze lessen worden de kinderen ondersteund in het omgaan met zichzelf, met elkaar en de wereld. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Muziek

Binnen de school kunt u ons regelmatig horen zingen, om het plezier van het zingen en voor de stemvorming. Tevens wordt het ritmegevoel ontwikkeld door het gebruik van instrumenten en klapoefeningen op muziek. Eens in de drie weken wordt de muziekles verzorgd door een muziekdocent.

Expressie

Bij tekenen en handvaardigheid krijgen de kinderen gelegenheid om allerlei technieken te oefenen. We werken met onder andere klei, verf, kosteloos materiaal, verschillende soorten papier, wasco en krijt rond de thema’s van het jaar en de methodes. Een deel van de handvaardigheidslessen wordt gegeven door een vakdocent. Bij dans en toneel gaat het erom dat kinderen zich vrij leren uiten. Hierbij komen veel sociaal-emotionele aspecten aan de orde. Regelmatig krijgen we toneellessen van een vakdocent.

Kunst en cultuur

Het Kunstmenu zorgt voor theater- of andere voorstellingen op school. In groep 4 gaan de kinderen naar het Concertgebouw in Amsterdam voor een interactieve muziekvoorstelling.

Bewegingsonderwijs

We gaan twee keer in de week naar de gymzaal om te gymmen. De lessen worden verzorgd door de vakleerkracht. Doel van de lessen is het bevorderen en ondersteunen van de lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is erg belangrijk dat de kinderen gymkleding en schoenen bij zich hebben. Ook is het prettig als de kinderen op die dag kleding en schoenen dragen die zelfstandig aan- en uitgetrokken kunnen worden.

Computers en programmeren

We beschikken over een aantal Chromebooks die ingezet worden tijdens de lessen als extra verwerkingsmomenten. De kinderen werken met programma’s van Staal, Pluspunt en Junior Cloud. Deze software kan ook thuis gebruikt worden via het COOL portaal. Ook laten we de kinderen kennismaken met programmeren met behulp van Bee-Bot en Pro-Bot robotjes.

Informatie over het onderwijs in groep 1-2 tot en met groep 8

Adaptief onderwijs

De Oranje Nassau School werkt adaptief. In het adaptief onderwijs wordt kinderen ‘onderwijs op maat’ aangeboden. Dat wil zeggen dat we in verschillende niveaugroepen werken. In het adaptief onderwijs herkennen we dat in ieder groep drie typen kinderen voorkomen, namelijk:

 • de kinderen die vragen om ontwikkelend onderwijs: kinderen die het “normale” lesaanbod volgen, kinderen met een gemiddeld ontwikkelingsniveau.
 • kinderen die vragen om sturend onderwijs: kinderen die wat meer begeleiding en ondersteuning van de leerkracht nodig hebben. Deze kinderen krijgen soms ook buiten de klas extra begeleiding van een remedial teacher.
 • de kinderen die vragen om ontdekkend onderwijs: kinderen die veel spontane ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen in aanmerking komen voor KidsLab.

In de praktijk vraagt het werken met deze niveaugroepen om een belangrijke mate van  zelfstandigheid bij kinderen. Dit wordt bevorderd door onder andere het stoplicht (zelfstandig werken moment), het activiteitenbord, de dagtaak en het buddy systeem, waarbij kinderen elkaar helpen. Mede door deze organisatie komt er meer tijd vrij voor de leerkracht om met verschillende groepjes aan de instructietafel te werken.

Contact over de voortgang

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken, waarin u als ouders kunt vertellen over wie uw kind is en wat het nodig heeft om goed te kunnen leren. Drie keer per jaar worden er 10-minuten gesprekken gehouden. Hierin wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in februari en in juni naar aanleiding van het rapport. Mocht het wenselijk zijn, dan kan er in november ook een gesprek worden gepland. Voor vragen tussendoor kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht na schooltijd.