Oranje Nassau School

Informatie over het onderwijs in groep 6

In groep 6 zitten de kinderen voor het eerst in de bovenbouw: zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid willen we verder laten groeien dit schooljaar.

 


Godsdienstige vorming

We gebruiken de methode Wat een verhaal. Wat een verhaal brengt met behulp van thema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind – in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving – en de wereld van de bijbel.

Lezen

In groep 6 mogen de kinderen regelmatig stil lezen in een zelfgekozen bibliotheekboek. Ze maken kennis met verschillende boekensoorten. Het boeken lezen wordt gestimuleerd met extra activiteiten, zoals aandacht voor de Kinderboekenweek, de bibliotheek op school en in sommige groepen schrijversbezoek. Er wordt veel voorgelezen in de groepen. Daarnaast oefenen we met hardop lezen door middel van hardop (woordjes) lezen, toneellezen en duo-lezen.

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Deze digitale methode maakt gebruik van teksten uit de actualiteit. Het doel van de lessen is het strategisch leren lezen van teksten. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Bij de teksten horen ook opdrachten die de kinderen maken na het lezen van de tekst. Vaak werken ze samen. We werken met verschillende tekstniveau’s.

Taal

We werken met de taal- en spellingmethode Staal. Het taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling van vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Een belangrijk onderdeel van taal is de woordenschat. Dit wordt dan ook dagelijks geoefend, klassikaal, in het werkboek of op een Chromebook.

Spelling

In groep 6 leren de kinderen negen nieuwe spelling categorieën. De categorieën die ze al kennen, worden regelmatig herhaald. Bij elke categorie horen een regel en gebaar. Om de categorieën te automatiseren, maken we elke dag een kort woorddictee en oefenen we in het werkboek. Na vier oefenweken komt er een toetsdictee. Zowel de spelling categorieën, werkwoordspelling als grammatica worden extra geoefend op de Chromebooks.

Rekenen

Onze methode Pluspunt 4 gaat uit van leerkrachtgebonden lessen (lesboek) en lessen zelfstandig werken. Het is een zogenaamde realistische rekenmethode, die werkt vanuit herkenbare situaties (contexten). De methode gaat ervan uit dat de kinderen de tafels 1 t/10 beheersen als zij in groep 6 komen. Tot de herfstvakantie hebben we hier dan de focus ook op.

In groep 6 komen onder andere aan de orde:

  • Oriëntatie getallen t/m 100.000, DHTE-schema, kommagetallen
  • Kolomsgewijs en cijferend optellen en aftrekken
  • Kolomsgewijs en cijferend vermenigvuldigen
  • Delen met grote getallen (met en zonder rest)
  • Start leerlijn breuken
  • Tijd: minuten en seconden nauwkeurig (analoog en digitaal), tijdsduur berekenen in uren en minuten.

Schrijven

We maken gebruik van de methode Pennenstreken. Er worden woorden en zinnen geoefend in een naar rechts hellend, verbonden schrift. De leerlingen in onze groep schrijven met een goed schrijvende pen met blauwe inkt. Deze pen is door school verstrekt; wij dan verzorgen  de vullingen. Als de pen kapot gaat, kan bij de leerkracht een nieuwe pen aangeschaft worden voor 3 euro. De kinderen kunnen ook zelf voor een nieuwe pen zorgen.

Wereldoriëntatie

Natuur en techniek
Voor dit vak maken we gebruik van de volledig digitale methode Blink wereld natuur en techniek. Hierin komen niet alleen flora en fauna, maar ook wetenschappelijke onderwerpen aan bod. In groep 6 werken we de thema’s: “Kringloop van het leven”, “Wonderlijke natuurverschijnselen”, “De limonadefabriek” en “Bruikbare uitvindingen”. Ook beschikken we over techniektorens in de school.

Aardrijkskunde
Aan de hand van Blink wereld aardrijkskunde verkennen we Nederland en de aarde met prachtige filmpjes en actuele informatie. We werken met de thema’s: “Dreiging van het water”, “Scheuren in de aarde”, “Altijd onderweg” en “Kijk op de wereld”. In groep 6 bouwen we voort op de lesstof van groep 5. De topografie van de provincies wordt online geoefend met Blink Topomaster. Het gaat om provincieclusters met hoofdsteden, wateren en bekende plaatsen.

Geschiedenis
Geschiedenis wordt gegeven volgens de methode Tijdzaken. Dit is ook een thematische methode. De thema’s dit jaar zijn: “Regenten en vorsten”, “Pruiken en revoluties”, “Burgers en stoommachines”, “Wereldoorlogen en Holocaust” en “Televisie en computers”. We ondersteunen de thema’s met filmmateriaal van Schooltv: Vroeger & zo, Vroeger was het anders, Klokhuis en Welkom in de …. eeuw.

Voor alle zaakvakken geldt dat na ieder thema de behandelde stof digitaal of schriftelijk wordt getoetst. Hiervoor krijgen de kinderen een leerblad mee naar huis.

Engels

De Engelse methode die we gebruiken is Join In. De lessen worden zowel digitaal als schriftelijk aangeboden en verwerkt aan de hand van diverse thema’s. De lesstof is toegespitst op spreken, luisteren en grammatica door middel van actieve werkvormen.

Duurzaamheid

We gaan werken in de kas op het middenbouwplein onder leiding van meester Evert. Zaaien, verzorgen en oogsten van kruiden en groente is wat we daar doen. Er komt af en toe wat van de oogst mee naar huis. 

Sociaal- emotioneel

Hiervoor zetten we de Kanjertraining in. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsproces staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt.

Muziek

Binnen de school kunt u ons regelmatig horen zingen, om het plezier van het zingen en voor de stemvorming. Eens in de drie weken wordt de muziekles verzorgd door een muziekdocent. 

Expressie

Bij tekenen en handvaardigheid krijgen de kinderen gelegenheid om allerlei technieken te oefenen. Een deel van de handvaardigheidslessen wordt gegeven door een vakdocent. Bij dans en toneel gaat het erom dat kinderen zich vrij leren uiten. Hierbij komen veel sociaal-emotionele aspecten aan de orde. Regelmatig krijgen we toneellessen van een vakdocent.

Kunst en cultuur

Het Kunstmenu van Pier K zorgt voor theater- of andere voorstellingen op school. In groep 6 gaan de kinderen naar het Scheepvaartmuseum onder begeleiding van vrijwilligers van de Badhoevedorpse Museumcommissie.

Bewegingsonderwijs

In groep 6 volgen we twee keer per week drie kwartier bewegingsonderwijs, gegeven door een vakdocent. De gymtassen gaan elke week mee naar huis voor een was!

Chromebooks

In groep 6 hebben wij via een rooster regelmatig beschikking over Chromebooks. Deze worden ingezet bij de basisvakken voor het extra oefenen, automatiseren en het toepassen van een digitale werkvorm zoals bijvoorbeeld een Kahootquiz. Ook programmeren we ongeveer om de 2 weken via www.studio.code.org.

Huiswerk

In groep 6 krijgen de kinderen één keer per week huiswerk mee voor rekenen: tafels, redactiesommen of studievaardigheden. Tenzij er voor een toets geleerd moet worden, dan zal er een leerblad meegaan voor één van de zaakvakken. Op het schoolbord staat vermeld wanneer welke toets gegeven wordt. Ook zullen we u hier per mail van op de hoogte houden. Kinderen die dat al willen mogen een agenda gebruiken.

Spreekbeurt

In groep 6 houden alle kinderen een spreekbeurt. Aan de hand van diverse aandachtspunten vertellen de kinderen over een zelfgekozen interessant onderwerp.

Informatie over het onderwijs in groep 1-2 tot en met groep 8

Adaptief onderwijs

De Oranje Nassau School werkt adaptief. In het adaptief onderwijs wordt kinderen ‘onderwijs op maat’ aangeboden. Dat wil zeggen dat we in verschillende niveaugroepen werken. In het adaptief onderwijs herkennen we dat in ieder groep drie typen kinderen voorkomen, namelijk:

  • de kinderen die vragen om ontwikkelend onderwijs: kinderen die het “normale” lesaanbod volgen, kinderen met een gemiddeld ontwikkelingsniveau.
  • kinderen die vragen om sturend onderwijs: kinderen die wat meer begeleiding en ondersteuning van de leerkracht nodig hebben. Deze kinderen krijgen soms ook buiten de klas extra begeleiding van een remedial teacher.
  • de kinderen die vragen om ontdekkend onderwijs: kinderen die veel spontane ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen in aanmerking komen voor KidsLab.

In de praktijk vraagt het werken met deze niveaugroepen om een belangrijke mate van  zelfstandigheid bij kinderen. Dit wordt bevorderd door onder andere het stoplicht (zelfstandig werken moment), het activiteitenbord, de dagtaak en het buddy systeem, waarbij kinderen elkaar helpen. Mede door deze organisatie komt er meer tijd vrij voor de leerkracht om met verschillende groepjes aan de instructietafel te werken.

Contact over de voortgang

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken, waarin u als ouders kunt vertellen over wie uw kind is en wat het nodig heeft om goed te kunnen leren. Drie keer per jaar worden er 10-minuten gesprekken gehouden. Hierin wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in februari en in juni naar aanleiding van het rapport. Mocht het wenselijk zijn, dan kan er in november ook een gesprek worden gepland. Voor vragen tussendoor kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht na schooltijd.