Oranje Nassau School

Informatie over het onderwijs in groep 8

Het laatste jaar van de basisschool. Over het advies dat in januari wordt gegeven, hebben we een aparte informatiebijeenkomst, begin november. Daar gaan we uitgebreid in op de procedure.

 


Godsdienstige vorming

We vertellen of lezen verhalen uit de bijbel, spiegelverhalen, liedjes of gedichten. Daarbij leggen we de link tussen de belevingswereld van de kinderen – de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving – en de wereld van de Bijbel. De methode Wat een verhaal is hierbij onze leidraad.

Lezen

In groep 8 mogen de kinderen regelmatig stil lezen in een zelfgekozen bibliotheekboek.
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Deze digitale methode maakt gebruik van teksten uit de actualiteit. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van de tekst. Vaak moeten ze samenwerken. Daarnaast oefenen de kinderen op een Chromebook met andere tekstsoorten. We werken met verschillende tekstniveau’s.

Taal

We werken met de taal- en spellingmethode Staal. Het taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling van vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Een belangrijk onderdeel van taal is de woordenschat. Dit wordt dan ook dagelijks geoefend, klassikaal, in het werkboek of op een Chromebook.

Spelling

In groep 8 leren de kinderen weer nieuwe spelling categorieën. De categorieën die ze al kennen, worden regelmatig herhaald. Bij elke categorie horen een regel en gebaar. Om de categorieën te automatiseren, maken we elke dag een kort woorddictee en oefenen we in het werkboek. Na vier oefenweken komt er een toetsdictee. Zowel de spelling categorieën, werkwoordspelling als grammatica worden extra geoefend op de Chromebooks.

Rekenen

We werken met de methode Pluspunt 4. De lesstof bestaat dit jaar uit het herhalen van de aangeboden lesstof van groep 7. De aanvullende doelen zijn: breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen. Daarnaast oriënteren wij ons ook op de doelen van het voortgezet onderwijs, zoals: negatieve getallen, Romeinse cijfers en staartdelingen.

Studievaardigheden

Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die? Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden: studieteksten, kaartlezen, informatiebronnen en schema’s, tabellen en grafieken.

Wereldoriëntatie

Natuur en techniek
Voor dit vak maken we gebruik van de volledig digitale methode Blink wereld natuur en techniek. Hierin komen niet alleen flora en fauna, maar ook wetenschappelijke onderwerpen aan bod. We werken in groep 8 aan de thema’s “Extreme natuur”, “Slimme sporters”, “Waanzinnige experimenten” en “Flitsend design”.

Aardrijkskunde
Aan de hand van Blink wereld aardrijkskunde verkennen we Nederland en de aarde met prachtige filmpjes en actuele informatie. We verkennen andere continenten in de thema’s “Zoom in op Afrika”, “Amerika, land of hope and dreams”, “Soaps en samba in Zuid-Amerika” en “Kleurrijk Azië”. Binnen deze thema’s geven we ook invulling aan het vak burgerschapskunde waarin cultuurverschillen, gewoonten in andere culturen en tolerantie centraal staan.

Geschiedenis
Onze geschiedenismethode Tijdzaken behandelt de geschiedenis niet chronologisch, maar maakt, thematisch, grote sprongen door de tijd. Doordat overal tijdlijnen zijn aangegeven, krijgen de kinderen een beter inzicht in het plaatsen van een bepaalde gebeurtenis in de tijd. In groep 8 komen dezelfde thema’s aan de orde als in groep 6, maar nu vanuit Europees en mondiaal perspectief, met nadruk op de vraag “waarom?”.

Voor alle zaakvakken geldt dat na ieder thema de behandelde stof digitaal of schriftelijk wordt getoetst. Hiervoor krijgen de kinderen een leerblad mee naar huis.

Engels

De Engelse methode die we gebruiken is Join In. De lessen worden zowel digitaal als schriftelijk aangeboden en verwerkt aan de hand van diverse thema’s. De lesstof is toegespitst op spreken, luisteren en grammatica door middel van actieve werkvormen.

Duurzaamheid

In groep 8 hebben wij twee keer een leskist: in september de leskist “De groene energie” en in maart de leskist “Het leven onder de loep”. We organiseren Basic Skills, workshops waarin we kinderen leren eenvoudige reparaties uit te voeren, zoals een knoop aannaaien en een fietsband plakken. Uiteraard scheiden wij – net als elke andere groep – ons afval in de klas.

Sociaal- emotioneel

Hiervoor zetten we de Kanjertraining in. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsproces staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt.

Muziek

Binnen de school kunt u ons regelmatig horen zingen, om het plezier van het zingen en voor de stemvorming. Eens in de drie weken wordt de muziekles verzorgd door een muziekdocent.

Expressie

Bij tekenen en handvaardigheid krijgen de kinderen gelegenheid om allerlei technieken te oefenen. Een deel van de handvaardigheidslessen wordt gegeven door een vakdocent. Bij dans en toneel gaat het erom dat kinderen zich vrij leren uiten. Hierbij komen veel sociaal-emotionele aspecten aan de orde. Regelmatig krijgen we toneellessen van een vakdocent.

Kunst en cultuur

Het Kunstmenu van Pier K zorgt voor theater- of andere voorstellingen op school. In groep 8 gaan de kinderen naar het Tropenmuseum onder begeleiding van vrijwilligers van de Badhoevedorpse Museumcommissie.

Bewegingsonderwijs

In groep 8 volgen we twee keer per week drie kwartier bewegingsonderwijs, gegeven door een vakdocent. De gymtassen gaan elke week mee naar huis voor een was!

Chromebooks

In groep 8 hebben wij via een rooster regelmatig beschikking over Chromebooks. Deze worden ingezet bij de basisvakken voor het extra oefenen, automatiseren en het toepassen van een digitale werkvorm zoals bijvoorbeeld een Kahootquiz. Ook programmeren we ongeveer om de 2 weken via www.studio.code.org.

Huiswerk:

De kinderen krijgen elke maandag huiswerk mee naar huis. Dit zal bestaan uit rekenen en spelling digitaal en taal op een werkblad. Dit moet uiterlijk vrijdag af zijn.

Werkstukken

Gedurende het schooljaar maken de leerlingen vier werkstukken. Deze lopen op in moeilijkheidsgraad qua onderwerpen en hoeveelheid. Over de laatste twee werkstukken wordt ook een presentatie gehouden.

 Diverse activiteiten

  • In januari gaan we starten met EHBO-lessen, afgerond met een klein examen.
  • Aan het eind van het jaar hopen we op kamp te gaan. Nadere informatie volgt.
  • Dit jaar wordt afgesloten met een spetterende musical.

Informatie over het onderwijs in groep 1-2 tot en met groep 8

Adaptief onderwijs

De Oranje Nassau School werkt adaptief. In het adaptief onderwijs wordt kinderen ‘onderwijs op maat’ aangeboden. Dat wil zeggen dat we in verschillende niveaugroepen werken. In het adaptief onderwijs herkennen we dat in ieder groep drie typen kinderen voorkomen, namelijk:

  • de kinderen die vragen om ontwikkelend onderwijs: kinderen die het “normale” lesaanbod volgen, kinderen met een gemiddeld ontwikkelingsniveau.
  • kinderen die vragen om sturend onderwijs: kinderen die wat meer begeleiding en ondersteuning van de leerkracht nodig hebben. Deze kinderen krijgen soms ook buiten de klas extra begeleiding van een remedial teacher.
  • de kinderen die vragen om ontdekkend onderwijs: kinderen die veel spontane ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen in aanmerking komen voor KidsLab.

In de praktijk vraagt het werken met deze niveaugroepen om een belangrijke mate van  zelfstandigheid bij kinderen. Dit wordt bevorderd door onder andere het stoplicht (zelfstandig werken moment), het activiteitenbord, de dagtaak en het buddy systeem, waarbij kinderen elkaar helpen. Mede door deze organisatie komt er meer tijd vrij voor de leerkracht om met verschillende groepjes aan de instructietafel te werken.

Contact over de voortgang

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken, waarin u als ouders kunt vertellen over wie uw kind is en wat het nodig heeft om goed te kunnen leren. Drie keer per jaar worden er 10-minuten gesprekken gehouden. Hierin wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats in februari en in juni naar aanleiding van het rapport. Mocht het wenselijk zijn, dan kan er in november ook een gesprek worden gepland. Voor vragen tussendoor kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht na schooltijd.