Nieuwe ouders

Algemene uitgangspunten

Er is op dit moment geen maximum vastgesteld m.b.t. het aantal inschrijvingen van 4-jarige kinderen uit Badhoevedorp. Per groep streven wij ernaar niet meer dan 30 leerlingen te plaatsen. Door doublure, versnellen of terugkeer van leerlingen die eerder op de ONS hebben gezeten, kan incidenteel het aantal van 30 worden overschreden.

Procedure vierjarigen

1. Ouders melden hun kind(eren) aan in het schooljaar (lopend van augustus t/m juli) voorafgaande aan het jaar waarin het kind 4 jaar wordt, en uiterlijk op 1 april.
2. Vierjarigen, van wie al een broertje of zusje op de Oranje Nassau School zit, worden als eersten toegelaten (mits ingeschreven vóór 1 april voorafgaande aan het schooljaar waarin het kind 4 wordt).
3. Vervolgens worden kinderen toegelaten in onderstaande volgorde:
a) kinderen die woonachtig zijn in het verzorgingsgebied (Badhoevedorp en Lijnden); b) kinderen woonachtig buiten dit verzorgingsgebied.
4. De directie beslist in de maand april welke kinderen wel of niet worden toegelaten.

‘Zij-instromers’

Zij-instromers zijn schoolgaande kinderen die van een andere school komen. Zij zullen- mits de maximale groepsgrootte nog niet bereikt is – getoetst worden. Tevens wordt contact opgenomen met de leerkracht of intern begeleider van de school waar het betreffende kind vandaan komt. De toetsresultaten en informatie van de school van herkomst worden besproken in een commissie bestaande uit de directie en intern begeleider. Deze commissie neemt vervolgens het besluit of het kind al dan niet geplaatst wordt. Daarbij zal onderstaand protocol als leidraad dienen.

Protocol overgang tussen basisscholen

Een tussentijdse wisseling van uw kind naar een andere school is mogelijk bij een verhuizing of wanneer er onvrede bestaat over de huidige school. Omwille van zorgvuldigheid hebben de scholen in de Haarlemmermeer voor het laatste punt de volgende afspraken gemaakt:
– Als u belt voor informatie in verband met een wens tot overplaatsing, wordt naar u geluisterd.
– De huidige school wordt vervolgens op de hoogte gebracht van uw verzoek en de reden van vertrek.
– Tussentijdse wisseling van school vindt slechts plaats wanneer er sprake is van verstoorde verhoudingen dan wel dat het onderwijsaanbod voor betreffende leerling niet toereikend is.
– De beslissing tot plaatsing ligt bij de directie, na overeenstemming met de directie van de school van herkomst.
– Het wisselen van school vindt niet plaats in de eerste en laatste acht weken van het schooljaar
– In alle gevallen vindt uitwisseling van leerling-gegevens plaats zoals het leerling-dossier en het onderwijskundig rapport. De intern begeleiders van de scholen zijn contactpersonen. Scholen zijn altijd verplicht een onderwijskundig rapport van het kind voor de nieuwe school mee te geven.

Toelating, schorsing en verwijdering

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij toelating niet een automatisme is, bijvoorbeeld wanneer een leerling met een handicap wordt aangemeld. Daarnaast kan het voorkomen dat er omstandigheden zijn waarbij het niet langer gewenst is dat een leerling op onze school les krijgt. Over deze bijzondere situaties is binnen Stichting Meer Primair beleid geformuleerd dat op school ter inzage ligt.

Kennismaking

Om aan school te wennen mogen kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden, in overleg met de desbetreffende leerkracht, komen kennismaken. Over deze zogenaamde ‘wendagen’ neemt de leerkracht van het kind een aantal weken voor de vierde verjaardag contact op met de ouders over geschikte dagdelen. Daarna wordt de leerling enige weken voor zijn/haar vierde verjaardag verwelkomd door middel van een ansichtkaart, die door de leerkracht wordt toegestuurd. Op de kaart staat de datum van de eerste ‘wendag’ vermeld. Zij-instromers komen in principe altijd na de zomervakantie op school, een enkele keer wordt een uitzondering gemaakt bij verhuizingen middenin een schooljaar. Zij-instromers die in groep 3 komen, mogen voor de zomervakantie in hun toekomstige groep kijken (dit is in dezelfde week dat ook de kleuters van de Oranje Nassau School in hun nieuwe groep en bij hun nieuwe leerkracht gaan wennen, zie kalender). Voor zij-instromers die in andere groepen instromen, kan op verzoek van de ouders een afspraak voor een wendag worden gemaakt.
Bent u geïnteresseerd in onze school, neem dan vrijblijvend contact op via tel: 020-4491111

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl