Oranje Nassau School

1801

Onze school is aangesloten bij 1801. Dit adviescentrum ondersteunt onderwijsprofessionals bij alle vragen die met leren en onderwijs te maken hebben. Wanneer door een leerkracht (in overleg met een intern begeleider) niet adequaat of in onvoldoende mate een antwoord kan worden gegeven op de hulpvraag van kinderen, wordt (in overleg met de ouders) hulp gezocht bij 1801. Door een orthopedagoog of psycholoog kan dan nader onderzoek worden ingesteld, wat weer leidt tot adviezen voor een andere aanpak op school, ambulante begeleiding (d.w.z. door een deskundige uit het speciaal basisonderwijs), verwijzing naar andere instanties of in het uiterste geval verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs. 1801 is telefonisch te bereiken via 088 1801 100. 


Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. Deze persoon begeleidt u bij het vinden van een oplossing van een door u gesignaleerde klacht. Klachten over ongewenst gedrag, die u onvoldoende vindt opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachttraject.
Vivian Donker- Hilhorst, werkzaam bij 1801. Zij is te bereiken op 088 1801 394 of v.donker@1801.nl 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs is als volgt te bereiken: info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs: tel 0800-8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs tel: 0900-1113111

BTSW for kids

Een ander bureau waar de ONS mee samenwerkt is BTSW (Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen). BTSW kan een onafhankelijk en professioneel onderzoek uitvoeren, waarvan de precieze invulling wordt bepaald na een intake gesprek met school en ouders. Samen met ouders wordt een onderzoeksvoorstel doorgesproken waarin het accent ligt op bijvoorbeeld de intelligentie, de persoonlijkheid, het sociaal-emotioneel functioneren
of het functioneren op school. Zo ontstaat een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijke oorzaken en/of risicofactoren van het probleemgedrag en de eventuele interventiemogelijkheden.

Logopedie

Een logopedist helpt wanneer er problemen zijn met taal, stem, spraak, gehoor en/of slikken. Bijvoorbeeld wanneer een kind moeite heeft met het begrijpen van taal, als het vertellen moeilijk is of als er sprake is van een te kleine woordenschat. Ook geeft zij hulp als een kind een bepaalde letter nog moeilijk vindt om uit te spreken of bepaalde klanken verwisselt. Wij werken in dit kader nauw samen met een logopedie pratkijk in Badhoevedorp. 

Jeugdgezondheidszorg

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden. Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via tel:023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl De 5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem (zonder een naam te noemen) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directie. In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de www.ggdkennemerland.nl/jeugd

Zorg advies team

Op school is overleg met de intern begeleider van onze school en onder andere de JGZ verpleegkundige van GGD Kennemerland. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kunnen tijdens dit overleg worden besproken. Dit overleg draagt bij aan tijdige signalering en beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende hulpverlening. Indien er vervolgstappen nodig zijn, wordt u als ouder daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden in het zorgoverleg besproken. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.

Consulent onderwijs aan zieke leerlingen

Volgens de wet dient iedere school zelf onderwijs aan (langdurig of chronisch) zieke leerlingen te verzorgen. Wanneer leerlingen door hun ziekte het onderwijs niet regelmatig kunnen volgen, overlegt de school met de ouders over de te bieden hulp. Hierbij kan de hulp worden ingeroepen van de consulente onderwijs aan zieke leerlingen van 1801. Zij kan ondersteuning bieden aan leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook bij algemene vragen over ziekte en school kan de consulente geraadpleegd worden. 

Pabo’s

Een belangrijk onderdeel van een goede opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs is het uitvoeren van praktijkstages. Wij vinden het een goede zaak om als school die mogelijkheid te bieden aan studenten van de Pabo (opleiding tot leerkracht) en het MBO (opleiding tot onderwijsassistent). Dit schooljaar zullen er op onze school weer in verschillende groepen en verschillende periodes studenten van de IPABO (Amsterdam/Alkmaar) en het Nova College stage lopen.

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf (KDV) en Buitenschoolse Opvang (BSO):
In Badhoevedorp (en naaste omgeving) heeft u onderstaande mogelijkheden voor het organiseren van opvang van uw kind. In geval van een BSO-locatie buiten het schoolgebouw regelt de opvangorganisatie het (taxi-)vervoer vanaf school. Hieronder staan de contactgegevens van locaties van Babino, Het Strand, MP atelier, Partou en de Wildenhorst.

De Mega Pientere BSO

MP Atelier is de enige BSO die zich specifiek richt op meer getalenteerde, hoogbegaafde –en hoog sensitieve kinderen. Met extra nadruk op creatieve bezigheden en samen plezier maken. Kleinschalige en huiselijke BSO/Atelier met een zeer grote en uitdagende buitenruimte. Groepsgrootte maximaal 10 kinderen per dag, 4 dagen per week (ma,di,do,vr). Op loopafstand van de ONS. Contactpersoon: Ocella van der Vecht, Tel/Whatsapp: 06 50 471 632

E-mail: ocella@mpatelier.nl

Babino

Babino is de enige opvangmogelijkheid (BSO) binnen het schoolgebouw zelf, in een speciaal ingerichte ruimte. Contactpersoon is Mandy Beets. Tel.: 075-2020389. Adres: Burg. Amersfoordtlaan 61, 1171 DM Badhoevedorp. Website: www.babino.nl.

Kinderopvang Het Strand:

Bij kinderopvang Het Strand kunt u zowel terecht voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Het Strand heeft voor de buitenschoolse opvang een groot en uitdagend terrein in de speeltuin van Badhoevedorp, Gelegen achter de Uiverstraat. Ook hebben zij een Sport-BSO waarbij de kinderen verschillende sporten kunnen ontdekken en beoefenen. Contactpersonen zijn: Netta van Looij of Rosli Schreurs, Tel: 020 823 06 28.
E-mail: info@hetstrand.net. Website: www.hetstrand.net.

Partou:

Buitenschoolse opvang Partou heeft meerdere locaties o.a. een die is gevestigd in de Plesmanschool en bij de korfbalvereniging van Badhoevedorp. U kunt voor meer informatie contact opnemen 06-25717625 of 06-50081981.

De Wildenhorst:

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang De Wildenhorst is gevestigd in het multifunctionele Sportcentrum de Wildenhorst. Contactpersonen zijn Karin van Essen en Sonja van Medevoort. Adres: Sloterweg 301, 1171 VB Badhoevedorp. Tel: 020-6595071. E-mail: info@kdvdewildenhorst.nl.

Naschoolse activiteiten

Op de Oranje Nassau School vinden er meerdere naschoolse activiteiten plaats. School is niet verantwoordelijk voor de lesinhoud en communicatie verloopt enkel met de betreffende organisatie. De volgende naschoolse activiteiten vinden plaats:

Engels

www.funLearningenglish.nl, 06-51242564

Spaans:

Sandra Redondo Álvarez, taallesbadhoevedorp@outlook.com, 06-51083992, www.taallesbadhoevedorp.outlook.com

Blindtypen:

Meta Aznar-Webster, www.detypedocente.nl, 06-83320509

Mad Science:

nh@mad-science.nl, 088-0303340

Pianoles:

info@depianoacademie.com, 020-7725563

Voetjebal:

badhoevedorp@voetjebal.com, 06-44787444

Ballet:

Manita Bruinenberg, manitabruinenberg@gmail.com, 06-47331310

Procedure vragen/klachten

Binnen onze grote school zijn er regelmatig vragen. Om te voorkomen dat de directeur voor alles wordt benaderd, leest u hieronder de procedure wie wanneer te benaderen. In principe gaat u altijd als eerste naar de groepsleerkracht. Indien u dit heeft gedaan en er samen niet uitkomt of als deze vraag daar echt niet thuishoort dan hebben wij de volgende opties: