Samenwerking

OnderwijsAdvies

Onze school is aangesloten bij ‘OnderwijsAdvies’. Dit adviescentrum doet onderzoek van individuele leerlingen en verzorgt cursussen. Wanneer door een leerkracht (in overleg met een intern begeleider) niet adequaat of in onvoldoende mate een antwoord kan worden gegeven op de hulpvraag van kinderen, wordt (in overleg met de ouders) hulp gezocht bij OnderwijsAdvies. Door een orthopedagoog of psycholoog kan dan nader onderzoek worden ingesteld, wat weer leidt tot adviezen voor een andere aanpak op school, ambulante begeleiding (d.w.z. door een deskundige uit het speciaal basisonderwijs), verwijzing naar andere instanties of in het uiterste geval verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs. De meeste teamleden volgen op enig moment in het jaar een cursus, hetzij individueel of op teamniveau om hun deskundigheid te vergroten op het vlak van gedragsproblemen, vakdidactiek, kennis van data-analyse, enz. Daarnaast is het mogelijk dat een schoolbegeleider onze school bezoekt om (een deel van) het team te begeleiden bij het invoeren van een nieuwe methode of het werken volgens een bepaald concept. Dit schooljaar ondersteunt OnderwijsAdvies de school bij opbrengstgericht werken. Vertrouwenspersonen bij OnderwijsAdvies is Tilly Lansbergen als vertrouwenspersoon aangesteld. Zij is Senior Onderwijsadviseur van het Adviesteam Cruquius en als volgt te bereiken: tel: 023-5100000 en e-mail: lansbergen@onderwijsadvies.nl. Voor verdere informatie, zie de schoolgids punt 5.6.‘Klachtenregeling’

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs is als volgt te bereiken: info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs: tel 0800-8051 (gratis). Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs tel: 0900-1113111

Logopedie

Vanuit OnderwijsAdvies is een logopedist aan de school verbonden. Voor onze school is dat Lisette de Vos. De leerkrachten uit de onderbouw houden leerlingen in de gaten op spraak- en taalontwikkeling en schakelen indien nodig de logopedist in. Sinds september 2016 vindt er een gratis logopedisch inloopspreekuur op onze school plaats. De tijd is van 8.30 tot 9.15 uur. Het spreekuur vindt 1 keer in de 2 maanden plaats op de eerste vrijdag van de maand. De data worden vermeld in de nieuwsbrief van de school. Het spreekuur is ook toegankelijk voor de ouders en leerkrachten. De logopedist die u ontvangt om uw vragen te beantwoorden is Henriette Cloosterman. Het spreekuur wordt gratis aangeboden en is bedoeld om vragen te beantwoorden over logopedie. Hierbij kunt u denken aan vragen ten aanzien van uzelf of uw kind over mogelijke stoornissen zoals: slissen, een hese stem, stotteren, lispelen, een taalontwikkelingsachterstand, hyperventilatie, de ‘R’ wil maar niet lukken, enzovoort. Wij werken in dit kader nauw samen met de leerkrachten.

Jeugdgezondheidszorg

Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden. Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via tel:023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl De 5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem (zonder een naam te noemen) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden. Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directie. In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren. Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de www.ggdkennemerland.nl/jeugd

Zorg advies team

Op school is overleg met de intern begeleider van onze school en onder andere de JGZ verpleegkundige van GGD Kennemerland. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kunnen tijdens dit overleg worden besproken. Dit overleg draagt bij aan tijdige signalering en beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende hulpverlening. Indien er vervolgstappen nodig zijn, wordt u als ouder daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden in het zorgoverleg besproken. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.

Consulent onderwijs aan zieke leerlingen

Volgens de wet dient iedere school zelf onderwijs aan (langdurig of chronisch) zieke leerlingen te verzorgen. Wanneer leerlingen door hun ziekte het onderwijs niet regelmatig kunnen volgen, overlegt de school met de ouders over de te bieden hulp. Hierbij kan de hulp worden ingeroepen van de consulente onderwijs aan zieke leerlingen van OnderwijsAdvies. Zij kan ondersteuning bieden aan leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook bij algemene vragen over ziekte en school kan de consulente geraadpleegd worden. Nadere informatie is te verkrijgen bij de consulente: Gerardine Honig, tel. 023-5100000.

Pabo’s

Een belangrijk onderdeel van een goede opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs is het uitvoeren van praktijkstages. Wij vinden het een goede zaak om als school aan studenten van de Pabo die mogelijkheid te bieden. Dit schooljaar zullen er op onze school weer in verschillende groepen en verschillende periodes studenten van de IPABO (Amsterdam/Alkmaar) stage lopen.

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf (KDV) en Buitenschoolse Opvang (BSO):
In Badhoevedorp (en naaste omgeving) heeft u onderstaande mogelijkheden voor het organiseren van opvang van uw kind. In geval van een BSO-locatie buiten het schoolgebouw regelt de opvangorganisatie het (taxi-)vervoer vanaf school. Hieronder staan de contactgegevens van locaties van Partou, Het Strand, B4Kids en de Wildenhorst.

Babino

Babino is de enige opvangmogelijkheid (BSO) binnen het schoolgebouw zelf, in een speciaal ingerichte ruimte. Contactpersoon is Mandy Beets. Tel.: 075-2020389. Adres: Burg. Amersfoordtlaan 61, 1171 DM Badhoevedorp. E-mail: www.babino.nl.

Kinderopvang Het Strand:

Bij kinderopvang Het Strand kunt u terecht voor dagopvang, halve dagopvang en voor buitenschoolse opvang.
Het Strand heeft de buitenschoolse opvang op het terrein van speeltuin Badhoevedorp, gelegen achter de Uiverstraat.
Contactpersoon is Daisy Hoogenboom, tel 020 823 06 28.
E-mail: info@hetstrand.net. Website: www.hetstrand.net.

Smallsteps:

Locatie Zevensprong
De Zevensprong is een groot kindercentrum, dat zowel dagopvang als buitenschoolse opvang biedt. Contactpersoon is D. Pais – Belic. Adres: Adelaarstraat 62, 1171 TM Badhoevedorp. Tel: 020–6597925 en/of 06–46373884. E-mail: zevensprong@smallsteps.nl

De Wildenhorst:

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang De Wildenhorst is gevestigd in het multifunctionele Sportcentrum de Wildenhorst. Contactpersonen zijn Karin van Essen en Sonja van Medevoort. Adres: Sloterweg 301, 1171 VB Badhoevedorp. Tel: 020-6595071. E-mail: info@kdvdewildenhorst.nl.

Naschoolse activiteiten
Op de Oranje Nassau School vinden er meerdere naschoolse activiteiten plaats. School is niet verantwoordelijk voor de lesinhoud en communicatie verloopt enkel met de betreffende organisatie. De volgende naschoolse activiteiten vinden plaats:

Engels:
www.funLearningenglish.nl, 06-51242564
Spaans:
Sandra Redondo Álvarez, taallesbadhoevedorp@outlook.com, 06-51083992
Blindtypen:
Meta Aznar-Webster, www.detypedocente.nl, 06-83320509
Mad Science:
nh@mad-science.nl, 088-0303340
Pianoles:
info@depianoacademie.com, 020-7725563
Voetjebal:
badhoevedorp@voetjebal.com, 06-44787444
Ballet:
Manita Bruinenberg, manitabruinenberg@gmail.com, 06-47331310

Onze hoofdlocatie

Groepen 3 t/m 8
Burgemeester Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl

Prinses Amaliagebouw

Groepen 1 t/m 2
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp
T: 020 449 1111
E: info@onsschool.nl